[:sv]

Den 1 december 1952 samlades fem män hemma hos Gösta Hermansson på Godemansgatan 8 på Hisingen. De var klubblösa cyklister från Hisingen med Arvid Adamsson som inspirationskälla. När sällskapet skildes åt för kvällen var Hisingens Cykelklubb bildad. Klubben präglades vid starten av ett stort engagemang, höga ambitioner och nybyggaranda. Under Arvids ledarskap kom några av cyklisterna att nå den svenska eliten och en kom att bli svenska mästare.

Hisingens CK

Hisingens Cykelklubb, med klubblokal på Arvid Lindmansgatan, har under åren förändrats. Klubben har haft en framgångsrik utveckling. Från en sammanslutning som såg cykeln som ett tävlingsredskap till en förening som ser cykeln som ett hälso-redskap. Idag är alla cyklister välkomna till HCK. Den som vill träna och tävla för att komma först i mål är lika välkommen som den som vill cykla bort ett par överflödiga kilon.

Hisingens CK är Göteborgs största och Sveriges näst största cykelklubb med över 600 medlemmar. Årligen anordnar klubben motionsloppet Hisingen Runt som numera ingår i Göteborgsklassikern och Regionklassikern. Sedan 2014 arrangeras även motionsloppet Västkusten Runt som är Västsveriges längsta motionslopp på cykel.

Kända cyklister

Uno Borgengård (SM-guld 1957)
Susanne Ljungskog (SM-guld 1998)
Bobbi Thorén
Under klubbens 60-åriga historia har en rad väldigt duktiga cyklister kört i klubbens färger. Bland de större segrarna finns bland annat Uno Borgengårds SM-seger 1957 och Suzanne Ljungskogs upprepning av bedriften 1998 då hon vann SM-linjeloppet över 93 kilometer i Vårgårda i HCK-tröjan. Vi gläds också åt Kristian Lindgrens seger i loppet Stockholm-Göteborg 2005. 1993 cyklade Bobbi Thorén som förste svensk i Race Across America (RAAM).

Svenska Mästare

Susanne Ljungskog och Uno Borgengård
Susanne LjungskogUno Borgengård

Då tävlingar är ett vanligt förekommande inslag i klubben anordnar vi även ett par serielopp för landsväg i Göteborg.

HCK medverkar även i olika event som funktionärer. Exempel på detta är Göteborgsvarvet och Tjörn Triathlon.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” samt med särskild målsättning att främja motionscyklingen. Detta gör att vår målsättning passar den stora allmänheten.

hisingens ck

Hisingens CK jubileums-logotyp

hisingens cykelklubb

Hisingens CK original-logotyp under ett par år

Klubbens nuvarande logotyp

Klubbens nuvarande logotyp

Wikipedia


Hisingens Cykelklubb
Göteborgs trevligaste cykelklubb
Arvid Lindmansgatan 25
Göteborg
41726
Sverige

[:en]

On December 1, 1952, five men gathered at Gösta Hermansson at Godemansgatan 8 at Hisingen. They were club-bike cyclists from Hisingen with Arvid Adamsson as inspiration source. When the company was parted for the evening, Hisingen’s Bicycle Club was formed. The club was characterized by the start of a great commitment, high ambitions and new building spirit. During Arvids leadership some of the cyclists came to the Swedish elite and one became Swedish champion.

Hisingens CK

Hisingens Bike Club, with clubhouse on Arvid Lindmansgatan, has changed over the years. The club has had a successful development. From an association that saw the bike as a racing tool for a club that sees the bike as a health tool. Today, all cyclists are welcome to HCK. Those who want to train and compete to come first in goal are as welcome as those who want to ride and enjoy.

Hisingen’s CK is Gothenburg’s largest and Sweden’s second largest bicycle club with over 600 members. The club organizes the annual race Hisingen Runt, which is part of  Göteborgsklassikern and Regionklassikern. Since 2014, the race has also been organized Västkusten Runt, which is West Sweden’s longest cycling race.

Famous cyclists

Uno Borgengård (Gold Swedish championship 1957)
Susanne Ljungskog (Gold Swedish championship 1998)
Bobbi Thorén
During the club’s 60-year history, a number of very good cyclists have run in the club’s colors. Among the major victories include Uno Borgengårds SM victory 1957 and Suzanne Ljungskog’s repeat of the same 1998 when she won the 93-kilometer SM line race in Vårgårda in the HCK-shirt. We are also looking forward to Kristian Lindgren’s victory in Stockholm-Göteborg in 2005. In 1993 Bobbi Thorén rode as the first Swedish in Race Across America (RAAM).

Swedish champions

Susanne Ljungskog and Uno Borgengård
Susanne LjungskogUno Borgengård

As competitions are a common feature of the club, we also organize a series of road races in Gothenburg.

HCK also participates in various events as volonteers. Examples of this are Göteborgsvarvet and Tjörn Triathlon.

The purpose of the association is to pursue its sporting activities in accordance with the ”Idrottsrörelsens operationssidé” and with a special purpose to promote the exercise cycle. This makes our goal fit the great public.

hisingens ck

Hisingens CK Anniversary logo

hisingens cykelklubb

Hisingens CK original logo for a couple of years

Klubbens nuvarande logotyp

The club’s current logo

Wikipedia


Hisingens Cykelklubb
Göteborgs trevligaste cykelklubb
Arvid Lindmansgatan 25
Göteborg
41726
Sverige

[:]