[:sv]

Att ligga på ”rulle” – cykla i grupp

cykla i grupp grupptempoVarför cyklar man i grupp? Man har roligt och det är socialt, det är som ett cocktail-party eller speed-dating på hjul och man träffar många likasinnade. Dessutom tar framförvarande person(er) upp till 60% av vindmotståndet vilket gör att du kommer längre och snabbare med lägre energiåtgång.

Förutom den sociala och trevliga gemanskapen som uppstår i en klunga så hjälps vi även åt. Och det är inte bara vinden som vi hjälps åt med.

Om någon får punktering eller något bekymmer stannar gruppen och vi hjälps åt att åtgärda problemet.

I klungan gäller normala trafikregler. Lägger man dessutom till hänsyn och sunt förnuft kommer man långt.

Var alltid tydlig och förutsägbar i klungan, håll inte bara koll på framförvarande cyklist utan titta även en bit fram och åt sidorna samt delta i klungans snack genom viftningar och hojt.

Under turen skall man dricka vätska (vatten/sportdryck).

Ha med t.ex. några bananer eller powerbars.
Kolhydraterna i musklerna räcker max två timmar.

OBS Ät och drick längst bak i klungan, tappar man en flaska så kan någon annan vurpa.

Snabbt i utförsbackarna – lagom på platten – långsamt uppför!
Vi bränner inte krutet på fel ställen utan optimerar den energi som finns i gruppen.
Ta det lugnt i backen, det är där man blir trött.
Om man behöver ställa sig upp i backe eller för att sträcka ut ryggen, så är risken stor att man skjuter cykeln en meter bakåt. Växla därför upp två hack och tryck på på pedalen samtidigt som man ställer sig upp.
När man kommer upp över krönet, ta det lugnt så alla kommer upp innan fartökning. Gummibandseffekt är inte önskvärd.
De som ligger först skall ALLTID trampa på i nerförbacke, så bakomvarande inte rullar ikapp.

Man skall hålla kontroll med den som är parkompis, sackar hon/han efter ropa LUCKA!!

Vid utgång från korsning/rondell/rödljus etc gör långsam fartökning så gummibandseffekt undviks.

Hur länge skall man ligga längst fram och ta vinden?
Den som börjar känna sig trött och sliten på rundan gör lämpligtvis endast korta dragarbeten framme i täten.

Viktigt att tänka på

– Håll linjen
Tänk på att alltid “hålla linjen”, dvs köra rakt, när du kör i grupp. Gör aldrig snabba sidoförflyttningar eller inbromsningar. Eftersom cyklisterna ligger så tätt i en klunga kan en överraskande rörelse göra att en cyklist tappar kontrollen.

För att gruppcyklingen ska fungera på ett säkert sätt krävs också att cyklisterna framme i täten är uppmärksamma på eventuella hinder. Som cyklist i första ledet gäller det att lyfta blicken och spana framåt längs vägen för att upptäcka hålor, grus, stenar, andra fordon, fotgängare, etc. Varningar för dessa hinder förmedlas sedan bakåt i gruppen med handsignaler så att man kan ta en säker väg förbi dem.

Utrustning

Hjälm. (Villkor för att få åka med).
Handskar. (Skyddar händerna om man kör omkull).
Glasögon (En insekt i ögat när man ligger i trettio känns)
Telefon i fickan (framförallt när man kör själv) ICE
Då det är vanligt med koder för att låsa upp telefonen tipsar vi om Road ID appen. (ännu enbart för iOS)
Legitimation (eller kopia på ID-handlingar)

Cykeln

Farliga detaljer på cykeln:
Hävstången på snabbkopplingen på framhjulet skall peka uppåt. (Kan fastna i annans hjul)
Pluggar i styrstångsändarna. (Anledning farligt vid vurpa: penetrering av bröstkorg)
Inga tempostyren är tillåtna.

Att man ställt in cykeln rätt (sittställning):
Vinkla foten uppåt när man sitter med sträckt ben på sadeln och
klacken på pedalen.
Rak linje mellan knät och mitt pedal med vevarm horisontell.
Slappna av i axlar, magen inte armarna skall hålla upp överkroppen.

Att man alltid innan runda ser över sin cykel, bra däck, bra kedja och justerat växel system,
Att bromsar är i bra skick. Många får vänta om det krånglar och att det är trafikfarligt.
Ringklocka.

Belysning och/eller reflexer behövs bara när det är mörkt

Medtag slang, pump däckavtagare och ett kombinationsverktyg.

Kläder

Efter väderlek.

Tre-lagers principen:
Fuktdrivande närmast kroppen
Ett isolerande samt ett vind eller/och regn skyddande skikt

Åtsittande klädsel ej för stora och fladdrande.

Byxor med padding i bra passform, så man inte får skav.

Skor med klossar har man för att få bättre balans samt det underlättar när man skall utföra ’rundtramp’.
(Det finns olika typer av klossar/pedaler)

I regn är inte alltid täta regnkläder eller ens gore-tex det bästa, blir
alltför tätt. Windstopper kan var nog så bra släpper ut fukten. Man har valet att bli blöt av regn eller av svett.

Fötter och händer svårast att hålla varma. Vid minusgrader klarar man mellan 2-3 timmar innan kylan slår igenom. Neopren överdrag är en bra investering.

Bandana hjälper mot rinnande svett ner i ögonen men också mot solbränna på tunnhåriga herrar.

Läs mer om de olika cykelgrupperna. | Tecken och handsignaler vid utomhuscykling.

[:en]

Group cycling

cykla i grupp grupptempo

Why are you cycling in a group? You have fun and it’s social, it’s like a cocktail party or speed dating on wheels and you meet many like-minded people. In addition, the person (s) in question takes up to 60% of the wind resistance, which means that you get longer and faster with lower energy consumption.

In addition to the social and nice relationships that occur in a cling we also help. And it’s not just the wind that we helped with.

If someone gets puncture or worries, the group will stay and we will help to correct the problem.

The track applies to normal traffic rules. Additionally, consideration is given to common sense and a long way to go.

Always be clear and predictable in the cliff, do not just keep track of the previous cyclist, but watch a bit and go to the sides as well as participate in the cliff’s snack through fuss and hay.

During the trip you should drink liquid (water / sports drink).

Have with eg some bananas or powerbars.
The carbohydrates in the muscles suffice a maximum of two hours.

NOTE Eat and drink at the back of the grove, drop a bottle, then someone else can swallow.

Quickly on the slopes – right on the slope – slowly up!
We do not burn the gun in the wrong places, but optimize the energy in the group.
Take it easy, it’s where you get tired.
If you have to stand up in the back or to stretch your back, the risk is great for shooting the bike one meter backwards. Therefore, switch up two hacks and push on the pedal while standing up.
When you get up over the crest, take it easy so everyone comes up before the cruise. Rubber band effect is undesirable.
The first ones should ALWAYS step in the downhill, so the back will not catch up.

You have to keep track of the person who is a park mate, she / she sucks after shouting LUCKA !!

At exit from crossing / roundabout / red light etc slow slow speed increases so rubber band effect is avoided.

How long should you stay at the front and take the wind?
Those who start to feel tired and tired of the round suit only the short pulling work in the front.

Important to remember

– Hold the line
Remember to always ”keep the line”, ie drive straight when driving in a group. Never make fast sideways or brakes. Because the cyclists are so tight in a clutch, a surprising move can cause a cyclist to lose control.

In order for the group cycling to work safely, it is also necessary for the cyclists to pay attention to possible obstacles. As a first-class cyclist it is important to lift your eyes and track along the road to detect holes, gravel, stones, other vehicles, pedestrians, etc. Warnings for these obstacles are then conveyed back into the hand signals group so that you can take a safe road past them.

Equipment

Helmet. (Requiremenr to go with).
Gloves. (Protects your hands if you drive around).
Glasses (An insect in the eye when you lie in thirty feel)
Phone in your pocket (especially when you drive yourself) ICE
Since codes are used to unlock the phone, we are referring to the Road ID app.
ID (or copy of ID documents)

The bicycle

Dangerous details on the bike:
The lever on the front-wheel quick coupling should point upwards. (Can be caught in someone else’s wheel)
Plugs in the handlebar ends. (Dangerous risk of vaginal penetration of the chest)
No tempo controls are allowed.

Setting the bike correctly (sitting position):
Angle upwards when sitting with stretched legs on the saddle and
the heel of the pedal.
Straight line between the knee and my pedal with crank arm horizontal.
Relax in the shoulders, do not stomach the arms to hold up the upper body.

That you always before round look over its bike, good tire, good chain and adjusted gear system,
Braking is in good condition. Many people have to wait if it hurts and that it is traffic hazardous.
Bell.

Lighting and / or reflexes are only needed when dark

Include hose, pump tire collector and a combination tool.

Clothes

After the weather.

Three-layer principles:
Moisturizing closest to the body
An insulating as well as a wind or / and rain protective layer

Tightening clothing not too big and flattering.

Trousers with padding in good fit, so you do not get lost.

Boots with braces are used to get better balance and it facilitates when to perform ’roundabout’.
(There are different types of clogs / pedals)

Rain is not always dense rainwear or even gore-tex the best one will be
too tight The windstopper might be so good releasing the moisture. You have the choice of getting wet or raining.

Feet and hands hardest to keep warm. At minus degrees, you can manage between 2-3 hours before the cold breaks through. Neoprene cover is a good investment.

The bandana helps to keep running sweat down in the eyes but also against sunburn on thin-haired men.

 

[:]