[:sv]

Klungan sparar energi

cykelgrupper rulleDen största orsaken att man cyklar i grupp (förutom gemenskapen och att det är trevligt) är att man sparar energi.

Att ligga på rulle gör att det blir upp till 60% lättare i klungan. Men riktigt hur mycket kraft som sparas genom att ligga nere i klungan i stället för att gå upp i täten och hjälpa till med att dra beror på hur hög hastigheten är. Sedan gäller att alla i gänget har koll på hur klungkörning går till och dessutom bör tecken vara självklara.

Vinsten med att ligga på rulle står också i relation till hur nära varandra cyklisterna kör och optimalt avstånd verkar vara mellan 0 till 0,5 meter hjul till hjul för att sedan klinga av och till sist ta helt slut när det blir 3 meter eller cirka två cykellängder luft mellan cyklisterna.

Här följer olika grupperingar (cykelgrupper) vi brukar tillämpa.

Cykelgrupper
På ett led

cykelgrupper en linjeCykling ”på ett led” är den enklaste formen av gruppcykling. Cyklisterna ligger helt enkelt på ett led rakt bakom varandra och den första cyklisten tar vinden för de andra. När cyklisten längst fram vill byta tar han försiktigt ett steg ut åt vänster, och minskar farten något för att glida ner till sista plats i gruppen.

Nästa cyklist i ledet tar då över förningen och behåller samma hastighet som innan bytet. Dragtiden bör normalt inte överstiga cirka en minut och kan vara betydligt kortare t.ex. om man känner sig trött och sliten eller vill att det ska gå extra fort.

När cyklisten längst fram går ut till vänster är det viktigt att han har koll på eventuell trafik som kommer bakifrån. Annars finns det risk att han tar ett steg rakt ut bland passerande bilar. Om trafiken är alltför intensiv får man helt enkelt vänta med bytet till man kommer ut på lugnare vägar igen.

Tvåpar

cykelgrupper tvåparCykling i så kallat ”tvåpar” är den absolut vanligaste cyklingen som vi kör på våra träningsrundor. Fördelen är att man, förutom den självklara draghjälpen, även får en väldigt social cykling eftersom man hela tiden får nya personer att prata och cykla tvåpar med allt eftersom man byter runt. Det är inte ovanligt att man har 15 samtal igång under en runda. Allt avverkat i korta omgångar.

Vid tvåparscykling gäller grundregeln att alla cyklister oavsett vindriktning alltid ligger rakt efter förvarande cyklist. Oftast gäller att den som ligger först i högra ledet är den som bestämmer hastigheten för gruppen. Genom att kommunicera tillsammans med den som ligger först i vänstra ledet bestämmer man när växling skall ske. Växling sker genom att högra ledet långsamt sänker hastigheten. När första cyklisten i vänstra ledet är tillräckligt långt framför svänger han sakta in och tar platsen först i högra ledet.

Viktigt för den som kommer upp som ny ”dragare” i vänstra ledet är att se till att hålla en jämn hastighet och inte öka takten. Ett bra hjälpmedel är att titta på sin cykeldator, om man har en sån, innan man kommer fram och drar och sen hålla samma hastighet under dragarbetet.

Liksom vid all gruppcykling kan farterna bli höga. Det är därför viktigt att alla håller sin linje, att växlingarna sker mjukt och att man kommunicerar med varandra i gruppen. För att få en bra medelhastighet är det också viktigt att åkningen blir jämn och att dragningarna inte blir för långa.

Belgisk kedja

cykelgrupper belgisk kedjaDetta är en variant på cykling i tvåpar. Den största skillnaden är att man inte ligger kvar längst framme i gruppen utan byter av till belgisk kedjahögerledet så snart detta har fallit av bakåt. Detta ger ofta en snabbare cykling än vanlig tvåparscykling.

För att farten inte skall accelereras hela tiden är det viktigt att det led som ”går fram” inte ökar hastigheten, istället ska det vara det ”avfallande” som håller lägre hastighet.

Det gäller alltså att inte accelerera när man byter till det avfallande ledet. Istället får man ge sig till tåls lite om det inte direkt går att byta led när man kommer fram i fronten.

I väl samtränade grupper roterar gruppen antingen medurs eller moturs, beroende på från vilken sida eventuell motvind kommer. Normalt använder vi inte denna metod utan vi roterar alltid medurs.

[:en]

Group cycling saves energy

cykelgrupper rulle

The biggest reason for cycling in a group (besides the community and that’s nice) is to save energy.

Running on roll makes it up to 60% easier in the cliff. But really how much power is saved by lying down in the cliff instead of getting up and helping to pull depends on how fast the speed is. Then everyone in the gang will have a look at how to drive and also characters should be obvious.

The gain of rolling is also in relation to how close each other cyclists are driving and the optimal distance seems to be between 0 to 0.5 meters of wheel to wheel, then turning off and finally ending at 3 meters or about two bicycle lengths air between cyclists.

Here are different groups (bicycle groups) we usually apply.

Cycling Groups
One line

cykelgrupper en linje

Cycling ”on one line” is the easiest form of group cycling. The cyclists simply lie on one joint right behind each other and the first cyclist takes the wind for the others. When the cyclist wants to change at the top, he takes one step to the left and reduces speed to slide down to the last place in the group.

The next cyclist in the lead then takes over the race and maintains the same speed as before the change. The duration should normally not exceed about one minute and may be significantly shorter, for example. if you feel tired and tired or want it to go extra fast.

When the front of the bicycle goes out to the left it is important that he checks for any traffic coming from behind. Otherwise, there is a risk that he will take a step straight out of passing cars. If the traffic is too intensive, you simply have to wait for the change until you get back on calmer roads again.

Two pairs

cykelgrupper tvåpar

Cycling in so-called ”pairs of pairs” is the most common cycling we run on our training rounds. The advantage is that, besides the obvious pulling help, you also get a lot of social cycling because you constantly get new people to talk and cycle pairs with everything as you change. It is not uncommon for you to have 15 conversations running during a round. All finished in short intervals.

In two-cycle cycling, the basic rule is that all cyclists, regardless of wind direction, always live straight after the current cyclist. Most often, the one in the right-hand line is the one who determines the speed of the group. By communicating with the one in the left-hand side, you decide when switching will take place. Shifting is done by right-handing slowly slowing down the speed. When the first rider in the left-hand side is far enough ahead, he slowly swings in and takes the place first in the right-hand direction.

Important to the one who comes up as a new ”puller” in the left-hand side is to ensure a steady speed and not to increase the pace. A good tool is to look at your bike computer, if you have one, before coming up and going and then keeping the same speed during the pulling work.

As with all group cycling, the traffic can be high. It is therefore important that everyone keeps their line, that the exchanges are done smoothly and that they communicate with each other in the group. In order to get a good average speed it is also important that the ride is steady and the drawings do not get too long.

Belgian chain

cykelgrupper belgisk kedja

This is a variant of cycling in pairs. The biggest difference is that you do not stay in front of the group, but change to the Belgian chain line as soon as it has fallen backwards. This often provides faster cycling than regular two-speed cycling.

In order not to accelerate speed, it is important that the ”forward” joints do not increase the speed, but instead it should be ”wasteful” which keeps the speed down.

It is therefore not necessary to accelerate when switching to the waste management. Instead, you have to put on a little bit if you can not change the joints when you arrive at the front.

In well-trained groups, the group rotates either clockwise or counterclockwise, depending on which side of the winch will occur. Normally we do not use this method, but we always rotate clockwise.

[:]