[:sv]

Introduktion i gruppcykling

Ett antal tillfällen på hösten men framför allt på våren har vi introrundor för dig som är osäker på hur det går till att cykla i grupp.

Nybörjare

Hisingens Cykelklubb lotsar dig genom alla termer och nyheter som du som nybörjare stöter på. Du får alla förutsättningar för att odla ditt cykelintresse.

Teori

Det startar med en teoretisk genomgång i klubblokalen på Hisingen. Där presenteras grunder och tecken som är viktiga i klungkörning. Allt för att du utan oro skall kunna följa med och cykla på de vanliga rundorna nästa gång.

Efter rundan fikar vi i vår klubblokal och besvarar frågor samt ger tips och råd angående val av utrustning eller om du kanske skall köpa en ny cykel. (Fika är en central del i Hisingens Cykelklubb och därför är det självklart att vi bjuder på detta i samband med en introrunda)

Låna cykel?

Om du inte har en racercykel men gärna vill prova på, så finns cyklar för utlåning till klubbens rundor från klubblokalen på Hisingen. Dessa är avsedda för ca:150-185 cm långa cyklister och har kombi-trampor så det funkar med vanliga skor och/eller SPD-klossar. Bokning sker genom anmälan i avsedd tråd på Facebook. (först till kvarn).

Introrundor

Så oavsett om anledningen är att förbättra hälsan, konditionen, motionen, bränna fett, minska i vikt, träning inför Hisingen Runt, Västkusten Runt eller något annat utmanande motionslopp eller personligt mål så är cykling ett fantastiskt sätt att göra detta på. Enda kravet är att du har hjälm och följer klubbens policy.
introrundor

[:en]

Introduction to group cycling

A number of occasions in the autumn, but especially in the spring we have introduction for you who are unsure of how to cycle in a group.

Beginner

Hisingens Cykelklubb will guide you through all the terms and news you encounter as a novice. You get all the conditions for growing your bicycle interest.

Theory

It starts with a theoretical review in the clubhouse at Hisingen. There are presented basics and signs that are important in clipping. All in order for you to be able to follow and ride the regular rounds the next time.

After the round we will get in our clubhouse and answer questions and give tips and advice about equipment selection or if you are going to buy a new bike. (Fika is a central part of Hisingen’s Cykelklubb and therefore it is obvious that we invite this in connection with an introduction)

Borrow a bike?

If you do not have a race bike but would like to try out, there are bikes for lending to club rounds from Hisingen Club Club Room. These are intended for approximately: 150-185 cm long cyclists and have combo pedals so it works with regular shoes and / or SPD clips. Booking is via notification in the intended thread on Facebook. (first come).

Introduction

So regardless of whether the reason is to improve health, fitness, exercise, burn fat, lose weight, exercise for Hisingen Runt, Västkusten Runt or any other challenging exercise or personal goal, cycling is a great way to do this. The only requirement is that you have a helmet and follow the club’s policy.
introrundor

[:]