[:sv]

Ledarpolicy för motionsledare i Hisingens Cykelklubb

En ledare i Hisingens cykelklubb:

  • Fullgör sitt uppdrag av eget intresse och på ideell grund samt följer föreningens träningspolicy
  • Skapar en stimulerande och god stämning för våra cyklister före, under och efter träning, rundor och tävling
  • Är föredöme för övriga cyklister och skapar ett förhållningssätt som leder till en positiv och öppen kommunikation
  • Deltar i av föreningens anordnad utbildningar
  • Strävar efter att ha ett gott samarbete med andra ledare och aktiva i föreningen
Godkänd av föreningens styrelse 5 februari 2013

Se även:
Vår träningspolicy
Klubbens alkoholpolicy

[:en]

Leaders’ policy trainers in Hisingens Cykelklubb

A coach in Hisingen’s cycling club:

  • Completes his assignment for his own interest and on an ideal basis as well as following the association’s training policy
  • Creates a stimulating and good mood for our cyclists before, during and after training, rounds and racing
  • Is an example for other cyclists and creates an attitude that leads to positive and open communication
  • Participates in the organization’s programs
  • Strives to have good cooperation with other leaders and members in the club
Approved by the association’s board February 5, 2013

See also:
Our training policy
Svenska cykelförbundets drog och trafikpolicy
Svenska cykelförbundets krishantering
ledarpolicy

[:]