[:sv]

Vår träningspolicy vid inomhuscykling
inomhusVintertid cyklar vi inomhus på spinningcyklar utrustade med mätare för Watt, Kadens och Puls.
Vi har tidigare år även huserat i Friidrottens Hus som vi gärna skulle vilja återuppta. Fina och doserade löparbanor.Här ges möjlighet att träna på att ligga på rulle men också ett utmärkt tillfälle att träna intervallträning med farthöjningar.
I princip gäller samma träningspolicy inomhus som utomhus, med några små justeringar.

Bär alltid hjälm (gäller inte spinning)

Hjälm är obligatoriskt vid all cykling med klubben. Alltid. Utan undantag.

Följ den träningsansvariges intruktioner

Varje klubbrunda har minst en träningsansvarig. Följ alltid anvisningarna och instruktionerna från dessa när du deltar i klubbträningarna.

Välj din grupp

Av säkerhetsskäl kör vi inte i större grupper än att vi är 6-7 cyklister i gruppen. Två grupper kan köra samtidigt på banan. Övriga cyklister väntar vid sidan av banan.

Buskörning

Vi är gäster i idrottshalllen och förväntas därför sköta oss. Ingen buskörning med andra ord!

Dryck

Att dricka under cyklingen är inte tillåtet. Kör av banan och stanna om du vill dricka.

Var förutsägbar

Vad du än tänker göra – se till att alla får reda på det i tid. Gör inga plötsliga rörelser i sidled, utan glid mjukt åt sidan, gärna efter att du först markerat med en liten handpekning eller dylikt.

Undvika bromsarna

När det gäller bromsarna ska du helst inte bromsa med dem alls när du kör i grupp. Möjligen ska du justera farten något när det verkligen behövs. Behöver du bromsa lite så gå ut något i i kurvans lutning i stället och glid sedan mjukt tillbaka in på rullen igen.

Gruppkörning

Vid inomhuscykling kör vi alltid på ett led. Ingen tvåparskörning med andra ord. Det finns egentligen ingen anledning till att köra i tvåpar eftersom den enda vind vi behöver kämpa mot är den egna fartvinden.

Omkörning

Banorna i inomhushallen är inte breda, men fullt tillräckliga om alla följer dessa enkla regler.
Omkörning får endast ske i bana 2. Att köra om nån som håller på att köra om är inte tillåtet.
Se till att de som du är på väg att köra om är medvetna om att du kommer. Ett tydligt ”kommer förbi” eller liknande brukar räcka.

Torra däck och ren cykel

Eftersom banorna vi kör på i vanliga fall används för löpträning förutsätts det att cyklarna vi använder är rena och att däcken är torra. Blöta däck innebär dessutom en risk för sladd i kurvorna.

Rätt fart i rätt bana
Eftersom platsen i sidled är begränsad vid inomhuscyklingen är det viktigt att köra i rätt bana. Följande regler gäller:
inomhusbanaBana 2: Omkörningsbana
Gör omkörningen så säker som möjligt.
Titta alltid bakåt vid början och slutet innan ni påbörjar omkörning och åker från bana 2 till 3.
Ha avstånd klart innan ni lägger er på bana 3, minst 1 meter tillgodo.
Visa med handen. Prata med varandra hur ni ska göra.

Bana 3: Cykelbana tempo

Här hålls ett skapligt tempo. Avståndet måste hållas. 1 meter från bakhjul till framhjul. Vid eventuell avfart. Visa med handen.
Titta framåt, bakåt att allt är klart.
Det är ok att köra om dem som ligger på bana 4 men se till att de i bana 4 är medvetna om att omkörningen sker.

Bana 4: Cykelbana lugnt tempo

Vila, sakta ner, hålla lägre fart.
Håll alltid god uppsikt.
Se till att det är fritt bakåt innan återgång till bana 3.

 

Bana 4 är:

På- och avfartsbana
Se dig bakåt och framåt innan avfart och vid påfart.
Visa tydligt med handen när du skall av och på.

[:en]

Our training policy for indoor cycling
inomhusIn winter, we ride indoors on spinning bikes equipped with gauges for Watt, Cadence and Pulse.
In previous years we have also been housed in Friidrottens Hus, which we would like to resume. Nice and dosed running tracks. Here is the opportunity to work out on a roll, but also a great opportunity to practice interval training with distance raises.
In principle, the same training policy applies indoors as well as outdoors, with some small adjustments.

Always wear a helmet (does not apply for spinning 🙂 )

Helmet is mandatory for all cycling with the club. Always. Without exceptions.

Follow the training instructions

Every club has at least one training responsible. Always follow the instructions and instructions from them when attending club training.

Choose your group

For safety reasons we do not run in larger groups than we are 6-7 cyclists in the group. Two groups can drive simultaneously on the track. Other cyclists are waiting next to the track.

Lead by example

We are guests in the gym and are therefore expected to take care of us!

Drink

Drinking during the cycling is not allowed. Run off the track and stop if you want to drink.

Be predictable

Whatever you intend to do – make sure everyone finds out on time. Do not do any sudden movements laterally, but slide smoothly aside, preferably after you first mark with a small handwriting or the like.

Avoid the brakes

When it comes to brakes, you should preferably not use them at all when driving in a group. Possibly you should adjust the speed when it is really needed. If you need to brake a bit, go out slightly in the slope of the curve instead, then slide back into the roller again.

Groupcycling

In the case of indoor cycling, we always drive on a joint. No pair pairing in other words. There is really no reason to drive in pairs since the only wind we need to fight is the own speed.

Overtaking

The courses in the indoor hall are not wide, but fully adequate if everyone follows these simple rules.
Overtaking may only happen in lane 2. Driving if someone is driving is not allowed.
Make sure that those you are about to drive are aware that you are coming. A clear ”pass by” or the like usually suffices.

Dry tires and clean bike

Because the tracks we drive on are usually used for running training, it is assumed that the bikes we use are clean and the tires are dry. Wet decks also present a risk of cord in the curves.

Right speed in the right track
Since the sideways side is limited in the indoor cycling, it is important to drive in the right direction. The following rules apply:
inomhusbanaLane 2: Crossing
Make the overtaking as safe as possible.
Always look back at the beginning and the end before starting a run-over and go from track 2 to 3.
Be clear before leaving on track 3, at least 1 meter is available.
Show with your hand. Talk to each other how to do.

Lane 3: Cycle path pace

Here is a real pace. The distance must be kept. 1 meter from rear wheel to front wheel. At eventual exit. Show with your hand.
Look forward, backwards that everything is ready.
It’s ok to drive around those on track 4 but make sure they in track 4 are aware that the overtaking takes place.

Track 4: Cycle track slow paced

Rest, slow down, keep lower speed.
Always keep a good watch.
Make sure it is free back before returning to track 3.

 

Lane 4 is:

On and off track
See you backwards and forwards before leaving and on the road.
Show your hand clearly when you go on and on.

[:]