[:sv]

De olika tävlingsklasserna

Inom svensk landsvägscykling finns ett antal olika klasser som man grovt kan dela in i ungdom, junior, elit/senior och veteran.

christer klasser

Ungdomsklassen

I ungdomsklassen får cyklister som är 16 år eller yngre ställa upp i, indelningen görs sedan i flera åldersklasser t.ex. pojkar 11-12 år eller flickor 11-12 år. Normalt brukar ungdomsklassen delas in i åldersgrupperna 11-12, 13-14 och 15-16.

Juniorklassen

I juniorklassen får alla som är mellan 17-och 18 år ställa upp i, detta är samma för både damer och herrar.

Elitklassen

I denna klass får cyklister som är mellan 19-49 år och innehar Elitlicens starta. För damer gäller dock att även Masterlicensinnehavare får starta i elitklass, då det inte finns Seniorklass för damer.

Seniorklassen

Seniorklass finns endast för herrar. Cyklister med Elit- eller Masterlicens får starta i Seniorklass (det finns ingen separat Seniorlicens). Normalt är att herrar som är mellan 19-30 år och inte tillhör ett elitlag brukar ställa upp i seniorklassen. För damer finns ingen seniorklass vilket innebär att damer mellan 19-30 år kan tävla i antingen sport (se nedan) eller elitklass.

Veteranklasserna

I veteranklassen får alla som är 30 år eller äldre ställa upp i. Inom veteranklassen har man sedan flera åldersindelningar t.ex. H30 som innefattar alla herrar som är 30 år eller äldre och D40 som innefattar alla damer som är 40 år eller äldre.

Sport- och nybörjarklasserna

Utöver de klasser som beskrivs ovan finns det även sportklasser och nybörjarklasser. För att tävla i dessa klasser ska man inneha den billigare Baslicensen, eller lösa engångslicens på plats. Baslicensen kostar dock bara marginellt mer och gäller hela året, så denna är att föredra. Nybörjarklassen innefattar cyklister mellan 8-10 år och sportklassen innefattar alla som är 15 år eller äldre.

Klasser mästerskap

På mästerskap får man enbart köra den klass i vilken man har licens: Veteranklass för Masterlicensinnehavare och Elitklass för Elitlicensinnehavare. Senior- och Sportklass finns alltså inte på mästerskap.

Mer Information

SCF´s info om klasser.

[:en]

The various racing classes

Within Swedish road cycling there are a number of different classes that you can seriously divide into youth, junior, elite / senior and veteran.

christer klasser

Youth class

In the youth class, cyclists who are 16 years of age or older may be placed in the classroom, for example, in several age classes eg. boys 11-12 years or girls 11-12 years. Usually the youth class is divided into age groups 11-12, 13-14 and 15-16.

Junior class

In the junior class, anyone who is between the ages of 17 and 18 can get in, this is the same for both ladies and gentlemen.

Elite class

In this class cyclists who are between 19-49 years old hold Elitlicens. For ladies, however, Master license holders may also start in elite class, since there is no Senior Class for Women.

Senior class

Senior classes are available only for men. Cyclists with Elit or Master license can start in Senior Class (there is no separate Senior License). Normally, gentlemen who are between 19-30 years old and not belonging to an elite team usually resign in the senior class. For ladies there is no senior class which means that ladies between 19-30 years can compete in either sports (see below) or elite class.

Veteran classes

In the veteran class, everyone who is 30 years old or older can get in. Within the veteran class you have several age groups, for example, H30 which includes all men who are 30 years of age or older and the D40 which includes all ladies who are 40 years of age or older.

Sports and beginners classes

In addition to the classes described above, there are also sports classes and beginner classes. To compete in these classes, you must hold the cheaper Basic License, or solve a one-time license on-site. The basic license, however, costs only marginally more and applies throughout the year, so this is preferable. The beginner class includes cyclists between 8-10 years and the sports class includes anyone aged 15 or over.

Classes championships

In championship, you can only ride the class in which you are licensed: Veteran Class for Master License Holders and Elite Class for Elit License Holders. Senior and Sport classes are therefore not in the championship.

 

[:]