[:sv]

Vilka behöver tävlingslicenser?

Vill man tävla på nationell nivå där det inte finns några sport eller nybörjarklasser måste man inneha en licens. I licensavgiften ingår även en försäkring, försäkringen täcker även vissa skador som kan uppkommit vid träning.
Vill tävla vid t.ex. de serietävlingar som arrangeras av olika cykelklubbar i Göteborgstrakten är det inte nödvändigt med en licens. Dock krävs minimum en engångslicens som gäller endast för det tillfället. Baslicensen kostar bara marginellt mer och gäller hela året, så denna är att föredra.

Hur skaffar man en licens?

För att kunna skaffa licens behöver du vara registrerad medlem hos Hisingens CK. Det kan ta några dagar från att vi mottagit din medlemsavgift till du blir registrerad i idrottonline. Har du blivit registrerad sköter du din licensansökan själv. All info om processen hittas på denna sidan.

Du skall också genomföra ett test online som heter Ren Vinnare vilket består av frågor om doping. Även om du inte har för avsikt att tävla är det nyttigt att ta testet då det belyser en del av dopingproblematiken.

Licenstyp

Elite Women
Elite Men
Under 23
Master Men/Women
Junior Men/Women
Youth Men/Women
Base Men/Women
Under 11
Engångslicens

Klass

Damelit, DSport
Elit, Senior, HSport
Elit, Senior, HSport
H30-H75, D30-D50, Sr, DElit, H/D-Sport
Jr, D-Jr, H/D-Sport
P/F10-12, 13-14, 15-16
D/H-Sport
P/F 5-10
P/F10-16, H/D-Sport

Ålder

19-29
23-29
19-22
30-99
17-18
10-16
13-99
5-10
10-99

Kostnad

700
700
700
700
500
250
300
50
200

Att byta förening

Under perioden 15 oktober och 30 november är det fritt att byta förening.
För att byta förening under resten av året krävs skriftligt medgivande från den tidigare föreningen och får endast göras en gång per år.

[:en]

Who needs competition licenses?

If you want to compete at national level where there are no sports or beginners classes, you must hold a license. The license fee also includes insurance, the insurance also covers certain injuries that may arise during training.
Want to compete at eg The series competitions organized by various bicycle clubs in Gothenburg do not require a license. However, a minimum one-time license is required that applies only for that occasion. The base license costs only marginally more and applies throughout the year, so this is preferable.

martin

 

How to obtain a license?

In order to obtain a license, you need to be a registered member of Hisingens CK. It may take a few days after we receive your membership fee until you are registered in sports tutorial. If you have been registered, you will handle your license application yourself. All information about the process is found on this page.

You will also conduct a test online called Clean Winner, which consists of questions about doping. Even if you do not intend to compete, it is useful to take the test as it highlights some of the doping problems.

License

Elite Women
Elite Men
Under 23
Master Men/Women
Junior Men/Women
Youth Men/Women
Base Men/Women
Under 11
Engångslicens

Class

Damelit, DSport
Elit, Senior, HSport
Elit, Senior, HSport
H30-H75, D30-D50, Sr, DElit, H/D-Sport
Jr, D-Jr, H/D-Sport
P/F10-12, 13-14, 15-16
D/H-Sport
P/F 5-10
P/F10-16, H/D-Sport

Age

19-29
23-29
19-22
30-99
17-18
10-16
13-99
5-10
10-99

Cost

700
700
700
700
500
250
300
50
200

To change club

During the period 15 October and 30 November, it is free to change association.
To change association for the remainder of the year, written consent of the former association is required and may only be done once a year.

[:]