[:sv]

Oavsett om huvudsyftet med träningen är att tävla, köra motionslopp, god hälsa, gemenskap eller varför inte allihopa samtidigt, är det flesta träningsmetoderna detsamma. Alla som vill utvecklas i cykel kör distans, snabbdistans, lite fartintervaller, teknik och så vidare.

Vad är då specifik för tävlingsträningen?

janne kentDet som utmärker tävlingsträning hänger ihop med deras kravprofil:
Tävlingar har, förutom glädje, gemenskap osv, som mål att vara först över mållinjen och kora en vinnare. Det innebär rent fysiskt att man måste öva upp sin förmåga att cykla fort, gärna under lång tid för att vara konkurrenskraftig.
Att köra linjelopp/gp innebär varierande farter pga taktik. Ibland går det långsamt och ibland oerhört fort. Träningen utformas så att man klarar av dels, högt tempo länge och tempoväxlingar, men den ska också öka förmågan att under kortare stunder köra fortare än det aeroba systemet klarar av, d.v.s. över sin mjölksyratröskel. Med rätt träning klarar musklerna det utan att benen stumnar.
Man måste dessutom öva upp förmågan till snabb återhämtning så att man vid flertalet tillfällen kan följa med i ett högt uppskruvat och ryckigt tempo.

Vid tempolopp är kravprofilen något annorlunda. Här avgörs tävlingarna utifrån vem som har högst fart kring mjölksyratröskeln. Är tempoloppet kort har man råd att köra strax över tröskeln, d.v.s. den anaerob förmåga blir något viktigare, medan långa tempo hamnar strax under eller på den anaeroba tröskeln/AT. Oavsett distans handlar tempo om att kunna disponera sina krafter så jämnt som möjligt och på förmågan att sitta aerodynamiskt med bibehållen kraft i pedalerna (en del förlorar mycket kraft i tempoposition).

Ju backigare banprofil desto viktigare blir den tävlandes vikt i relation till hans fysiska förmåga. Man brukar tala om Watt/kg eller max syreupptag/kg. Detta är av mindre vikt i Sverige, men det finns ett fåtal tävlingar där vikten kan ha en avgörande roll.

Hur tränar man upp dessa kvaliteter?

Tävlingsträning handlar inte bara om stenhård lagtempoträning. Man kör mycket distans, snabbdistans och styrkeintervaller också. Det mest utmärkande för de som ska tävla är dock följande:

  • Förmågan att cykla fort under längre tid, s.k. fartuthållighet. Det handlar då om olika former av intervaller kring sin anaeroba tröskel, både själv, i par och genom olika former av lagtempo.
  • Den anaeroba förmågan att stundtals tåla mycket mjölksyra (laktat) tränas genom korta intervaller med maximal intensitet.
  • Förmågan att attackera, rycka och spurta tränas genom olika former av igång-drag och spurter.

Träning med hög eller maximal intensitet är inte aktuell inte i någon större utsträckning förrän våren och säsongen börjar närma sig.

Till detta läggs också taktik och teknik
  • Taktik i form lagtänkande och individtänkande, vem ska vi köra för idag? vem ska försöka vara med i tidig utbrytning? vem ska avvakta? vilka motståndare måste vi hålla extra koll på? ska vi hjälpa till med dragjobbet? när är det lämpligt att attackera? när är det bäst att avvakta? när ska jag dra igång spurten? hur mycket ska jag dra i utbrytningen?
  • Teknik i form utav tempoträning för att lära sig gå ut i rätt tempo och hålla jämnt fart, kurvteknik inför GP-lopp, hur ska man ligga i kantvind? hur långa förningar ska man göra? åt vilket håll ska jag slå? bästa position inför en spurt? vilken utväxling ska jag inför en spurt eller en brant backe?

[:en]

Whether the main purpose of the training is to compete, run a race, good health, community or why not all at the same time, most of the training methods are the same. Everyone who wants to develop by bike drives distance, fast distance, some speed intervals, technology and so on.

What is then specific to the competition training?

janne kent

What compels competition training is related to their claim profile:
Contests have, in addition to joy, community, etc., the goal of being first over the finish line and choring a winner. It means physically that you have to practice your ability to cycle quickly, preferably for a long time to be competitive.
Driving line-ups / gp involves varying traffic due to tactics. Sometimes it goes slowly and sometimes incredibly fast. The training is designed to cope with high speed pace and tempo changes, but it will also increase the ability to drive faster than the aerobic system passes, for short periods, ie. above its lactic acid threshold. With proper training, the muscles can handle it without the bones blurred.
In addition, one has to exert the ability for rapid recovery, so that you can keep up with a high-pitched and harsh pace.

At pace, the requirements profile is slightly different. Here the competitions are determined based on who has the highest speed around the lactic acid threshold. If the pace is short, you can afford to drive right above the threshold, that is to say. The anaerobic ability becomes something more important, while long pace ends just below or at the anaerobic threshold / AT. Regardless of distance, pace is about being able to use their forces as evenly as possible and the ability to sit aerodynamically with sustained force in the pedals (some lose a lot of force in tempo position).

The more profound the profile of the team becomes, the more important the competitor’s weight in relation to his physical ability. You usually talk about Watt / kg or max. Oxygen uptake / kg. This is of less importance in Sweden, but there are a few competitions where weight can play a crucial role.

How do you train these qualities?

Competition training is not just about rock hard team training. You drive a lot of distance, fast distance and power intervals as well. However, the most distinctive to those who compete is the following:

  • The ability to cycle fast for a long time, so-called speed endurance. It is then about different forms of intervals around its anaerobic threshold, both themselves, in pairs and through different forms of team pace.
  • The anaerobic ability to sustain a lot of lactic acid (lactate) can be trained at short intervals with maximum intensity.
  • The ability to attack, twitch and sprint is trained through various forms of start-ups and spurts.

Exercise with high or maximum intensity is not relevant to a large extent until the spring and the season begin to approach.

Additionally, tactics and techniques are added
  • Tactics in the form of thought thinking and individual thinking, who are we going to drive for today? who will try to be in early breakout? who will wait? what opponents do we need to keep an eye on? shall we help with the pull job? When is it appropriate to attack? When is it best to wait? When will I start the spur? how much should I go for breaking out?
  • Technology in the form of tempo training to learn to get out at the right pace and keep even speed, basketball skills for GP race, how do you lie in the edge wind? how long do you have to do? In what direction should I beat? best position in front of a question? What gear should I have for a spur or a steep hill?

[:]