140226 Årsmöte

   2014-02-26
   18:00-21:00
   Scandic Crown
  Forumtråd
   HCK bjuder på
  kaffe/te och
  matig smörgås
Årsmöte för Hisingens Cykelklubb

Kallelse till Hisingens Cykelklubb´s årsmöte 2014

Förslag till dagordning
§ 1 Öppnande
§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 4 Val av mötesordförande
§ 5 Val av mötessekreterare
§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
§ 7 Fastställande av röstlängd
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012
§ 9 Resultat- och balansräkning för 2012
§ 10 Revisorns revisionsberättelse för 2012
§ 11 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012
§ 12 Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2013
§ 13 Fastställande av medlemsavgift för 2014
§ 14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
§ 15 Val av förtroendeposter för verksamhetsåret 2013
a) Val av ordförande för 2013
b) Val av övriga styrelseledamöter
c) Val av suppleanter
d) Val av revisor och revisorssuppleant
e) Val av sammankallande samt två ledamöter till valberedning.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Avslutande

Motioner
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet via:
e-post kontakt@hisingensck.se eller brev till:
Hisingens CK, Arvid Lindmansgatan 25, 417 26 Göteborg
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget

Medlemsavgift
Vill du delta på årsmötet skall du har betalat in medlemsavgiften innan mötet. Inbetalningen måste finnas på klubbens konto senast den 31 januari 2014.