Årsmöte 2016

Hisingens Cykelklubb kallar till årsmöte

Plats: Stora Nygatan 23-25, Jensen Educations lokaler (strax intill Kungsportsplatsen)
Datum: Fredagen den 12 februari 2016
Tid: kl 18.00 – 21.00

Förslag till dagordning

 • § 1 Öppnande
 • § 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • § 3 Fastställande av dagordning
 • § 4 Val av mötesordförande
 • § 5 Val av mötessekreterare
 • § 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 • § 7 Fastställande av röstlängd
 • § 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
 • § 9 Resultat- och balansräkning för 2015
 • § 10 Revisorns revisionsberättelse för 2015
 • § 11 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015
 • § 12 Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2016
 • § 13 Fastställande av medlemsavgift för 2017
 • § 14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • § 15 Val av förtroendeposter för verksamhetsåret 2016
 • a) Val av ordförande för 2016
 • b) Val av övriga styrelseledamöter
 • c) Val av suppleanter
 • d) Val av revisor och revisorssuppleant
 • e) Val av sammankallande samt två ledamöter till valberedning.
 • § 16 Avslutande

Motioner

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet via:
e-post (kontakt@hisingensck.se) eller brev till:
Hisingens CK, Arvid Lindmansgatan 25, 417 26 Göteborg

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget
årsmöte

Medlemsavgift

Vill du ha rösträtt på årsmötet måste du betala in medlemsavgiften innan mötet. Inbetalningen måste finnas på klubbens konto senast den 31 januari 2016.

Alla handlingar som skall finnas tillgängliga innan mötet kommer att finnas på HCK forum. (Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, verksamhetsplan, budgetar samt eventuella motioner med styrelsens skriftliga svar.)

Förtäring under årsmötet

HCK kommer att bjuda på något enklare tilltugg innan mötet.
För att planera det och storlek på lokal så vill vi gärna vilja att man anmäler sig i denna tråden på forumet (medlemstråd).

Välkomna!