Årsmöte 2018

Inbjudan till årsmöte hittar du på denna länken.

Plats: Klubblokalen, Arvid Lindmansgatan 25, 417 26 Göteborg

Datum och tid: Onsdagen den 21 februari 2018, kl 18.00 – ca kl 20.00

Förslag till dagordning

§ 1 Öppnande
§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 4 Val av mötesordförande
§ 5 Val av mötessekreterare
§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
§ 7 Fastställande av röstlängd
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017
§ 9 Resultat- och balansräkning för 2017
§ 10 Revisorns revisionsberättelse för 2017
§ 11 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017
§ 12 Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2018
§ 13 Fastställande av medlemsavgift för 2019
§ 14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
§ 15 Val av förtroendeposter för verksamhetsåret 2018
a) Val av ordförande för 2017
b) Val av övriga styrelseledamöter
c) Val av suppleanter
d) Val av revisor och revisorssuppleant
e) Val av sammankallande samt två ledamöter till valberedning.
§ 16 Avslutande

Motioner

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet via:
e-post ( kontakt@hisingensck.se ) eller brev till:
Hisingens CK, Arvid Lindmansgatan 25, 417 26 Göteborg
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget

Medlemsavgift

Vill du ha rösträtt på årsmötet måste du betala in medlemsavgiften innan mötet. Inbetalningen måste finnas på klubbens konto senast den 31 januari 2018.

Medlemsavgiften per person och år är 350kr, alternativt kan man välja familjemedlemskap för 500kr/år.
Det skall betalas in på plusgiro 47 91 35-6
En komplett instruktion finns här: http://www.hisingensck.se/bli-medlem/